Uzman Görüşü (Uzman Mütalaası) Hazırlanması

Uzman Görüşü (Uzman Mütalaası) Hazırlanması

UZMAN GÖRÜŞÜ (UZMAN MÜTALAASI) NEDİR?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.293/1 şöyle der: “Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez.” Kanun hükmü gereği tarafların bilirkişi dışında uzmanından bilimsel nitelikli görüş almaları mümkündür. Böylelikle, özel ve teknik konularda tarafların uzman görüşünden yararlanmaları ve iddia veya savunmalarını bu görüşlerle desteklemeleri mümkün olacaktır. Uzman görüşüne, sıklıkla dosyada bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra, aleyhe gelen bilirkişi raporu ardından başvurulduğu görülmektedir. Ancak, dava açılırken, cevap dilekçeleriyle birlikte veya tahkikat aşamasında da uzman görüşüne başvurulabilir. 
Yüksek Mahkeme içtihatlarında, uzman görüşünün değerlendirilmeye alınmadan ve bilirkişi raporu ile arasındaki çelişkiler giderilmeden karar verilmesini 6100 sayılı HMK m.27, Anayasa m.36 ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi m.6’da düzenlenen adil yargılanma hakkının en önemli unsuru olan hukuki dinlenme hakkını ihlal ettiğini içtihat eder. Yüksek Mahkeme içtihatlarına göre uzman görüşü ile bilirkişi raporu arasında çelişki oluşması halinde çelişkiyi giderecek şekilde yeni bir bilirkişi heyetinden rapor alınması gerekmektedir. 

11. HD. 2015/2448 E. 2015/9719 K. 1.10.2015 K.T. “Yargılama sırasında yürürlüğe giren ve somut uyuşmazlığa uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nın 293. maddesinde, tarafların, dava konusu olayla ilgili olarak uzmanından bilimsel mütalaa alabilecekleri düzenlenmiş olup hakimin bu delili serbestçe değerlendirebileceği kuşkusuzdur. Bu itibarla, mahkemece alınan bilirkişi raporları ile sunulan uzman görüşü arasındaki çelişki giderilerek ve gerekirse anılan maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen, hakimin rapor alınan uzman kişiyi davet ederek dinleyebileceği imkanı da gözetilerek, oluşacak sonuç çerçevesinde çelişkiyi giderecek şekilde gerektiğinde içerisinde kimya mühendisinin de olduğu yeni bir uzman bilirkişi heyetinden rapor alınarak karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik incelemeye dayalı olarak karar verilmesi doğru görülmediğinden asıl davada davalı-birleşen davada davacı İleri E. K. Sanayi A.Ş. vekilinin bu yöne ilişen karar düzeltme itirazının kabulü ile Dairemizin 18.11.2014 gün ve 2013/16851-2014/17841 karar sayılı onama ilamının kaldırılarak, yerel mahkeme kararının anılan nedenle asıl davada davalı-birleşen davada davacı İleri E. K. Sanayi A.Ş. yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.”

HANGİ KONULARDA UZMAN GÖRÜŞÜ (UZMAN MÜTALAASI) HAZIRLANMASI HİZMETİ VERİYORUZ?

Özellikle, sınai mülkiyet hakları olan marka, patent ve tasarımlar değerlendirilirken yenilik, ayırt edicilik, karıştırılma ihtimali, buluş basamağı, seçenek özgürlüğü gibi kavramların iyi bilinmesi ve akabinde somut olaya doğru şekilde uygulanması gerekmektedir. Fakat uygulamada sıkça karşılaştığımız sorunlardan birisi bu kavramları somut olaya uygulamakta hataya düşen bilirkişi raporları neticesinde hatalı kararlar verilmesidir. Bilirkişi raporlarında yapılan hatalı değerlendirmeler neticesinde verilen kararlar sınai hakkınızın iptaline, sicilden terkinine kadar gidebilmektedir. Yahut aleyhinize ceza sorumluluğu, tazminat sorumluluğu doğabilmekte, ürünlerinize el konulması, tabelalarınızın sökülmesine kadar gidebilmektedir. Bu noktada, açık ve doğru değerlendirmeler içeren bir uzman görüşü vasıtasıyla hemen aksiyon almak gerekmektedir. Marka ve patent vekili kurucumuz ÜMİT OLGUN bu konuda gerekli desteği sağlamakta ve sınai mülkiyet hukuku konusundaki 30 yıllık tecrübesi ile uzman görüşü hazırlanması noktasında hizmet vermektedir. Uygulamada en çok şu dava dosyalarına uzman görüşü hazırlamaktayız:

  • Marka hükümsüzlüğü davaları
  • Marka hakkına tecavüz davaları
  • Patentin hükümsüzlüğü davaları
  • Patent / faydalı model hakkına tecavüz davaları
  • Tasarımın hükümsüzlüğü davaları
  • Tasarım hakkına tecavüz davaları 
  • Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararlarının iptali davaları


Siz de iddialarınızı yahut savunmalarınızı bir uzman görüşü ile desteklemek istiyorsanız veya dava dosyanızın gidişatı gereği bir uzman görüşüne ihtiyaç duyuyorsanız sınai haklar konusundaki 30 yıllık tecrübemiz ile sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. 

OLGUN MARKA PATENT ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ